Veteriner Kontrolleri

​​

 

Hazırlanıyor.....

Hazırlanıyor.....

      18 Aralık 2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan '' Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/63)  ''   göre hazırlanmıştır.


 

MÜRACAAT

      İthalatçı firmalar fiili ithalat amacı ile gelen ürünlerine ait iş ve işlemler için, Veteriner Sınır Kontrol Noktasına veya olmadığı yerlerde İl Müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat eder ve ilgili Müdürlükçe belgeler kontrol edilir.

  1-  Ek-1'de bulunan Dilekçe

  2-  Bakanlıktan alınan Kontrol Belgesi

  3-  VGB (Veteriner Giriş Belgesi )

  4-  Orijinal Veteriner Sağlık Sertifikası

  5-  Orijin Belgesi

  6-  Pedigri

  7-  DNA Profili

  8-  Konşimento, Beyanname veya Özet Beyan

  9-  Fatura

10-  Vekaletname


 

KOMİSYON KURULMASI

 

      İthalat amaçlı gelen spermadan numune almak için oluşturulacak komisyon aşağıdaki üyelerden oluşur. 

 1- Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü'nden (olmadığı yerlerde İl Müdürlüklerinden) bir veteriner hekim

  2-  Firmanın Sorumlu Veteriner Hekimi

  3-  Gümrük İşletme Yetkilisi 

      *  Bakanlıkça gerek görüldüğünde yukarıda belirtilen komisyona Genel Müdürlükten katılım sağlanabilir. 


 

NUMUNELERİN ALINMASI 

*   Numune alımından önce kimlik kontrolü yapılarak mühürler kontrol edilir.

sperma tank.jpg 

*  İthal edilecek olan spermalardan numune alımı sırasında payet üzerinde aşağıdaki bilgiler kontrol edilir. 

          a) Üretim yapılan merkezin ismi veya kodu

          b) Üretim, dolum tarihi veya operasyon numarası

          c) Irkı

          ç) 1-Hayvanın adı ve 2-Kulak numarası 
 

payet.jpg
  

*  ÖNEMLİ * Yukarıda belirtilen herhangi bir bilginin eksik bulunması halinde bu durum bir tutanakla tespit edilerek, bahse konu spermalardan numune alınmaz. Bu ürünler için mahrecine iade veya imha işlemi uygulanır.

​Numune Sayısı : İthalatçı firmalar tarafından ithal edilecek olan spermalardan alınacak numune sayıları Bakanlıkça belirlenir.

Takım Sayısı     : İthal edilecek olan spermalardan komisyon tarafından alınacak numuneler için; ithal edilecek olan ürünlerin her üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasını temsil edecek şekilde ve Bakanlığın öngördüğü sayıda kontrol ve şahit olmak üzere iki takım numune alınır.

Yediemin         : İthal edilecek olan ürünler Bakanlığın öngördüğü sperma muayenelerini tamamlayıp uygunluk yazısını alıncaya kadar Gümrük Müdürlüğü denetimindeki yedieminde Ek-5 ' teki tutanak tanzim edilerek muhafaza edilir. 


 

NUMUNENİN GÖNDERİLMESİ 

Motilite : Komisyon nezaretinde usulüne uygun olarak alınan ithal edilmek istenen spermaların her üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasını temsil edecek şekilde iki takım numune ve numuneye ait Ek-3 'te yer alan tutanaklar tanka mühürlü olarak sabitlenir ve muayeneyi yapacak izinli laboratuvara sıvı azot tankı ile gönderilir. 

DNA Testi : İthal edilecek olan spermaların her ithalatında her hayvan için bir numuneye Ek-3 'te yer alan tutanak , DNA profilinin aslı veya onaylı sureti ve ithal edilecek hayvana ait pedigri sureti eklenerek  +40C muhafaza edilen numune  izinli laboratuvara  gönderilir 

     *Muayene sonucunun uygun olması durumunda yediemin kararı kaldırılarak ürünlerin fiili ithalatına izin verilir 

      *Fiili ithal amacı ile getirilen spermalara ait kullanılabilirlik yazısı, uygunluk yazısı ve gümrük giriş beyannameleri ile Genel Müdürlüğe ulaştırılıp, Bakanlık internet sitesinde yayımlanıncaya kadar spermaların dağıtımı, satışı ve kullanımı yapılmaz. 

     *Sperma muayenesi yapan laboratuvar tarafından; sonucu uygun bulunan üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasına satışa esas olmak üzere Bakanlığın belirlediği formatta kullanılabilirlik yazısı verilir. 


 

YENİDEN NUMUNE ALIMI 

     İthal edilecek olan ürünlere yapılan muayenelerin uygun olmadığı ve firma tarafından yedi iş günü içinde işlemi yapan müdürlüğe itiraz edildiği durumda; 

Motilite itirazı için ; Komisyon nezaretinde itiraz edilen ve yedieminde bulunan ürünlerin üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasından yeniden alınan numunelere referans laboratuvarca muayene tekrarı yapılır.

DNA test itiraz için ; Bakanlığın belirlediği referans laboratuvar tarafından muayene yapılır. 

          Referans laboratuvarların yaptığı muayene sonucu KESİNDİR. 


 

İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI

     Fiili ithalat amacı ile gümrüğe gelen ve Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun olan spermalar için; gümrükleme işleminin yapıldığı ilgili müdürlükçe fiili ithalat işlemi tamamlanır.

     İthalatçı firmalar; kontrol belgesinin sureti, kullanılabilirlik yazısı ve DNA test sonuçlarını, gümrük giriş beyannamesi ve gümrük işleminin yapıldığı müdürlükten aldıkları uygunluk yazısını Bakanlığa sunar.

     İthal edilecek olan spermaların muayene sonuçlarının olumsuz bulunması halinde mahrecine iade veya imha işlemi uygulanır. Bununla ilgili bütün masraflar ithalatçı firma tarafından karşılanır.


 

Ekleri için tıklayınız.

''