Müracatta Dikkat Edilecek Hususlar

Veteriner sağlık sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır. Sertifikada süre belirtilmediği takdirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, havayolu ile gelen sevkiyatlarda yedi gün, karayolu ile gelenlerde onbeş gün, demiryolu ile gelenlerde otuz gün, denizyolu ile gelenlerde altmış gün geçerlidir. Gerektiği durumlarda Bakanlık geçerlilik sürelerinde değişiklik yapabilir.

Kontrol belgesi onaylama işlemleri Genel Müdürlükçe yetki verilen il müdürlükleri tarafından yürütülür.

Kontrol belgesinin onaylanması aşamasında gerekli belgeler

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/A sayılı listesinde yer alan hayvansal ürünlerin ithalatında kontrol belgesi onaylanması aşamasında, ithalatçı veya yetkilisi, aşağıdaki belgelerin eklendiği dilekçe ile Bakanlık yetkili il müdürlüklerine başvurur:

a) Kontrol belgesi.

b) Proforma fatura veya fatura.

c) Örnek veteriner sağlık sertifikası.

ç) Orijin belgesi.

d) Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı imza sirküleri.

e) Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi.

f) CITES kapsamındaki ürünler için, CITES Belgesi.

g) Sığır eti için teknik ve sağlık şartnamesine uygun olarak;

1) Taahhütname.

2) Gerektiği durumda, ithalat izni bulunan işletmeler ile bu işletmeler adına ithalat yapan firmalar arasındaki noter onaylı sözleşme veya taahhütname.

3) İthalat yapma izni bulunan işletmelere Bakanlığımızca verilen çalışma izin belgesinin/onay belgesinin güncel tarihli, onaylanmış sureti.

ğ) Mavi Yüzgeçli Orkinos Balıkları (Thymus thynnus) için ICCAT Belgesi.

h) Bileşen listesi.

ı) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler ve yem için spesifikasyon/özellik belgesi.

i) Etiket/etiket taslağı.

j) EK-1'de yer alan etiket taahhütnamesi.

k) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında onaya tabi olan yemler için söz konusu Yönetmeliğe göre Bakanlıktan alınmış belge.

l) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

İthalat aşamasında gerekli belgeler

İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar:

a) Veteriner giriş belgesi.

b) Yetkili il müdürlüklerince onaylanmış kontrol belgesi ve ekleri.

c) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

ç) Orijin belgesi.

d) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi olmayan hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar:

a) Veteriner giriş belgesi.

b) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

c) Orijin belgesi.

ç) Bileşen listesi.

d) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler ve yem için spesifikasyon/özellik belgesi.

e) Ek-1'de örneği verilen etiket taahhütnamesi.

f) Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi.

g) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

 

 

 

 

EK-1

 

 

ETİKET TAAHHÜTNAMESİ

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

………………… Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

 

 

          5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre İthal edilen Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ kapsamındaki, hayvansal gıdaların 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine ve Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliğlerine; yem için 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak ithalattan sonraki iki ay ve gerektiğinde Bakanlığın belirleyeceği ek süre içinde etiketledikten sonra piyasaya arz edeceğimizi, aksi takdirde doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederiz. …./…./20....

 

 

 

İthalatçı Firma Kaşesi ve Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası

 

 

Adres:

  ------------------------------------------------------------------------------

 

 

''