İthalat Aşamasında Gerekli Belgeler

İthalat aşamasında gerekli belgeler

MADDE 7 – (1) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi tarafından veteriner giriş belgesi ile ön bildirimde bulunulması üzerine ithal edilmek istenen hayvansal ürün için Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre veteriner kontrollerine başlanır.

(2) Kontrol belgesine tabi olsun veya olmasın, veteriner kontrolleri sonucunda ithal edilmek istenen hayvansal ürünün mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi halinde ithalatına izin verilir.

(3) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar:

a) Veteriner giriş belgesi.

b) Yetkili il müdürlüklerince onaylanmış kontrol belgesi ve ekleri.

c) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

ç) Orijin belgesi.

d) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(4) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi olmayan hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar:

a) Veteriner giriş belgesi.

b) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

c) Orijin belgesi.

ç) Bileşen listesi.

d) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler ve yem için spesifikasyon/özellik belgesi.

e) Ek-1'de örneği verilen etiket taahhütnamesi.

f) Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi.

g) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(5) Dördüncü fıkranın (f) bendinde belirtilen belge ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ibraz edilir.

(6) Hayvansal ürünün orijini hakkında bilgi içeren örnek veteriner sağlık sertifikası sunulması durumunda ve Mavi Yüzgeçli Orkinos Balıkları (Thymus thynnus) için üçüncü fıkranın (ç) bendi ile dördüncü fıkranın (c) bendinde belirtilen belge aranmaz.​

''