Hukuki Dayanak

Kanunlar

Biyogüvenlik Kanunu (Kanun No:5977)

 

Hayvanları Koruma Kanunu (Kanun No:5199)

 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (Kanun No:5996)

 

Su Ürünleri Kanunu


 

Yönetmelikler


 

Bitkisel Gıda ve Yem İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik

Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlerine Dair Yönetmelik

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği (Yeni) Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

Yem Hijyeni Yönetmeliği

Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik


 

Tebliğler


 

2005/47 - 2005/8503 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği

2000/44 - Aşı, Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ

2008/28 - Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ

1996/8 - Ev Hayvanları Yemlerinin İthalat, İhracat, Üretim ve Satışıyla İlgili Tebliğ

2002/68 - Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ

2003/18 - Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ

2008/47 - Hayvansal Kökenli Yemlerde Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Yeni)

2012/11 - Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ

2012/12 - Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ

2005/12 - İlaçlı Yem Tebliği

İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ

2005/24 - Karma Yemlere Katılması ve Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ

1991/14 - Karma Yemlerin Beyan ve Tescil İşlemleri Sırasında Uygulanacak Hususlar Tescile Tabi Yemlerin İsim ve Özellikleri ile Karma Yemler ve Yem Hammaddelerinde Bulunabilecek Zararlı Maddelerin En Çok Miktarları Listesi

2010/31 - Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için için aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ

2000/3 - Kasaplık Canlı Tavuk Etleri ve Yumurtalarının İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Gerekli Şartlar Hakkında Tebliğ

2004/17 - Küspe Normları Tebliği

2002/38 Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

2012/13 - Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

2003/21 - Sığır Somatotropin Hormonunun Yasaklanması Hakkında Tebliğ

1996/5 - Sığır, Koyun ve Keçi Etlerinin İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Aranacak Şartlarla İlgili Tebliğ

1997/12 - Yem Yönetmeliği ile İlgili Uygulama Tebliği

2004/33 - Yem Analiz Tebliği

2005/3 - Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ

2004/35 - Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ

2002/66 - Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ

2000/32 -Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi için Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ

2011/3 -3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 Üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbari Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması  ​


 

​Talimatlar


 

​Genelgeler


  


 


 


 


 


 


 

''